Studiespesialiserende

Les mer om studiespesialiserende på vilbli.no

Hvorfor velge studiespesialisering?

 • Studiespesialisering gir generell studiekompetanse.
 • Du blir godt faglig forberedt til studier ved høgskoler og universitet i Norge eller utlandet. 
 • Du kan velge blant programfag innen realfag og språk, samfunnsfag og økonomi.
 • Du kan velge programfag som oppfyller spesielle opptakskrav ved inntak til høgskoler og universiteter.

Du bør være

 • interessert i å arbeide med teoretiske fag
 • samarbeidsvillig, strukturert og selvdisiplinert
 • interessert i å skrive eller regne
 • interessert i kultur- og samfunnsforhold

Hva lærer du? 

Du velger fordypning innen realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Avhengig av fagvalgene dine, lærer du:

 • matematikk og andre realfag
 • ledelse og økonomi
 • historie, politikk og psykologi
 • språk
 • andre teoretiske fag

Les mer om studiespesialisering på vilbli.no

Hvorfor velge vår skole?

Lillesand vgs ligger sentralt i Agder, med ti minutters gange ned til bysentrum. Vi har fem ulike studieretninger og en god miks av yrkesfag, helsefag og studiespesialisering. Det gjør oss til en allsidig og mangfoldig skole og påvirker det gode elevmiljøet vårt. Elevene våre sier vi har passelig stor skole, det er enkelt å bli sett og hørt. Vi har gode systemer for elevoppfølging og hjelper elever i skolehverdagen sin. I tillegg er vi kjent for å ha dyktige lærere som bryr seg om elevene sine.

Læringsverksted

Vi har dedikerte lærere til faglig elevoppfølging på læringsverkstedet. Her kan du få hjelp til lekser, forklaringer, utdypinger og forberedelse til prøver. 

Oppbygging og gjennomføring

På studiespesialisering går du på skolen 3 år, og har både fellesfag og valgfrie programfag: 

 • På vg1 skal du velge mellom ulike fremmedspråk og to typer matematikkurs.
  • Du kan i tillegg velge breddeidrett som valgfritt programfag på Vg1.
 • På vg2 velger du programområde. Du kan velge mellom realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.
 • I vg2 velger du 2 programfag fra programområdet ditt (fordypning). I tillegg kan du velge et tredje studieforberedende programfag.
 • I vg3 viderefører du de 2 programfagene du valgte i vg2. I tillegg kan du velge et tredje studieforberedende programfag.

Du må ha minimum 30 timer hvert år for å få godkjent studiekompetanse.

Se fag- og timefordeling på vilbli.no.

Fordypning og programfag

I Vg2 velger du fordypning innenfor enten realfag eller språk, samfunnsfag og økonomi.

Realfag

Med programfag innen realfag har du muligheten til å studere realfag og teknologifag videre og bli med å utvikle samfunnet vårt. 

Du får også muligheten til å ta realfag som kreves for enkelte studier, som ingeniør, medisin etc.

Språk, samfunnsfag og økonomi

Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi egner seg for deg som er glad i å lese og å arbeide med teoretiske fag. I tillegg bør du være interessert i kultur- og samfunnsforhold, og eventuelt ha anlegg for språk.

Valg av programfag

Som del av fordypningen velger du i Vg2 og Vg3 minst 2 programfag som tilhører ditt programområde.

Se oversikt over hvilke programfag skoler tilbyr på Vilbli.no

Breddeidrett på Vg1?

Har du lyst til å gå studiespesialisering og liker aktivitet utenfor klasserommet, da kan det nye programfaget breddeidrett være et tilbud for deg. Fra skoleåret 2021/2022 tilbys dette som et programfag på vg1 på Lillesand vgs.

Programfaget breddeidrett er et tilbud til ungdom som ønsker allsidig aktivitet der de kan tilegne seg kunnskap om og ferdigheter i flere forskjellige aktiviteter og/eller idretter. De elevene som velger breddeidrett på Vg1, kan velge et programfag mindre på Vg2 eller Vg3.

Breddeidrett favner bredt – både tradisjonelle idrettsaktiviteter, nye og alternative aktiviteter og helsefremmende trening går inn under begrepet. 

Opplæringen i faget skal gi elevene mulighet til å utvikle fysiske, psykiske og koordinative egenskaper gjennom bred og allsidig bevegelseserfaring. Faget skal gi den enkelte opplevelser, glede, mestring og utfordringer både individuelt og i sosiale fellesskap. Elevene skal utvikle kompetanse om hvordan de kan fremme sin egen helse og drive skadeforebyggende trening.

Programfaget blir på 5 timer per uke. Hvis du velger dette får du 35 timers skoleuke, men du kan da kutte ut et programfag seinere på Vg2 eller Vg3. Det meste av undervisningen vil foregå utenfor vanlige klasserom, i idrettshallen, svømmehallen eller i de flotte uteområdene nært skolen.

Våre programfag innenfor realfagene

På Vg2 skal du velge mellom 3 eller 4 programfag. På vg3 skal du minimum velge 3 programfag, der minst 2 av disse må være fordypning innenfor ditt programfagsområde. 

Fysikk

Fysikk 1 (Vg2) gir innblikk i alt fra de minste partikler som blant annet atomer og nukleoner til de største objekter i verdensrommet. 
Du vil blant annet lære 
•    om krefter, bevegelse og energi 
•    om bølger og stråling
•    å planlegge og å gjennomføre forsøk, analysere data og vurdere resultater 
•    å bruke, lage og vurdere matematiske modeller


I Fysikk 2 (Vg3) vil du blant annet lære 
•    mer om krefter, bevegelse og energi
•    om gravitasjonsfelt, elektriske felt og magnetfelt
•    om hvordan elektrisk strøm dannes ved induksjon
•    om Einsteins relativitetsteori 

Fysikk 1 og Fysikk 2 tilbys hvert år og gir sammen fordypning innen programområdet realfag.
Til sammen gir fagene god kunnskap i fysikk og et godt grunnlag for å studere fysikk eller ingeniørfag.

Matematikk R1 og R2

I realfaglig matematikk lærer du matematikk anvendt innen naturvitenskaplige fag, forskning, medisin og ingeniørfag. Programfagene R1 (Vg2) og R2 (Vg3) gir deg et godt grunnlag for videre studier innenfor disse fagområdene og bygger på matematikk 1T som du kan velge på Vg1.
I realfaglig matematikk lærer du trigonometri, som er en videreføring av geometrien fra ungdomsskolen. Fagene inneholder også mye funksjonslære og vektorregning som blant annet kan brukes til å dimensjonere broer og bygninger, beregne bevegelsen til en satellitt i verdensrommet eller lage bilder i medisinsk teknologi (CT-apparater).
R1 og R2 tilbys hvert år og gir sammen fordypning innen programområdet realfag.
 

Biologi

Biologi 1 består av emnene økologi, molekylærbiologi, fysiologi, anatomi og mikrobiologi. Det gis en grundig innføring i økologi og sammenhengen mellom planter, dyr og miljøet de lever i. I molekylærbiologi fokuseres det på oppbygningen og funksjonen til ulike celler encellede og flercellede organismer. Fysiologi og anatomi handler om ulike organsystemer i kroppen, med fokus på organer som hjerte, lunger og nyrer, samt muskler og nerver. Mikrobiologi tar for seg emner som virus og bakterier, sykdommer, vaksiner og antibiotika. Med andre ord svært tidsaktuelle emner. 

Biologi 2 består av emnene økologi, molekylærbiologi, gener og arv, bioteknologi og evolusjon. Det fokuseres på sammenhengen mellom planter, dyr og miljøet de lever i, samt sentrale stoffkretsløp. Evolusjonslære tar også for seg organismenes utvikling. I molekylærbiologi fokuseres det på energiomsetning som celleånding og fotosyntese. Kunnskaper om arv og genenes oppbygning danner grunnlaget for emnet bioteknologi. Her gis det et innblikk i nye og svært aktuelle forsknings- og behandlingsmetoder. 
 
Fagene inneholder både tradisjonell undervisning, undersøkende og praktiske forsøk, turer i nærområdet og ekskursjon med overnatting. 
Biologi 1 og Biologi 2 tilbys annenhver år og gir sammen fordypning innen programområdet realfag

Kjemi

Kjemi handler om stoffers og materialers oppbygning, egenskaper og reaksjoner. Praktisk arbeid på laboratoriet er viktig både i kjemi 1 og kjemi 2.

Kjemi 1 (Vg2) gir en grundig innføring i atomer og molekyler, det periodiske system og hvordan atomer og molekyler reagerer. Syrer og baser, pH, bestemme konsentrasjon av stoffer løst i vann samt bærekraftig utvikling er også med.

Kjemi 2 (Vg3) bygger på kunnskaper fra Kjemi 1. Sentrale emner i kurset er likevekter, syrer og baser, elektrokjemi, organisk kjemi, makromolekyler og analyse. 

Til sammen gir de to fagene et godt fundament for å forstå kjemi og for å studere kjemi videre.
Kjemi 1 og Kjemi 2 tilbys hvert år og gir sammen fordypning innen programområdet realfag

Våre programfag innenfor språk, samfunnsfag og økonomi

Rettslære

Rettslære 1 (Vg2) og Rettslære 2 (Vg3) handler om å løse ulike rettslige utfordringer man møter i hverdagslivet og i yrkessammenheng. Elevene får viktig og nødvendig kunnskap om «rettsregler i forhold til livsmestring» og kunnskap om juridisk metode.

Rettslære 1 (Vg2) skal gi eleven kompetanse innen; familierett, utfordringer knyttet til samlivet, arverettsspørsmål, strafferett, og rettigheter i forhold til arbeidslivet og likestillingsproblematikk.. 

Rettslære 2(Vg3) skal gi elevene kompetanse innen: Kjøp og forbrukerett, rettigheter ved kontraktsbrudd, vilkår for å kunne kreve erstatning ved skader, menneskerettigheter og personvern og våre rettigheter i møte med offentlig sektor. Rettslære 2 er noe mer innrettet mot yrkes og forretningslivet og går litt dypere inn i flere rettskilder for å avdekke gjeldende rett.
Juridisk kompetanse er nødvendig i alle yrker og egner seg spesielt godt for de som vurderer videre juss-studier eller studier i retning av for eksempel; -politi ,-eiendomsmegling eller andre studier med fokus på forsvarlig og rettferdig saksbehandling i sin  fremtidig yrkesutøvelse.

Rettslære 1 og 2 gir sammen fordypning innenfor programområdet Språk, samfunn, økonomi.

Sosiologi og sosialantropologi

Sosiologi (Læren om samfunnet) og sosialantropologi (Læren om mennesket i samfunnet) er et engasjerende, muntlig fag som lar elevene utforske og fordype seg i begrepet «kultur» både slik den kommer til uttrykk i eget og andre samfunn i verden. Faget tar for seg temaer som samfunnsvitenskapelig metode, sosialisering, kulturforståelse, produksjon og arbeid og fordeling av goder. Elevene bygger opp analytiske evner gjennom diskusjon og refleksjon, og får også forske på selvvalgte problemstillinger.

Sammen med faget Sosialkunnskap gir Sosiologi og sosialantropologi fordypning innenfor programområdet Språk, samfunn, økonomi.

Sosialkunnskap

Sosialkunnskap er et fag som handler om samspillet mellom individ og samfunn. I dette faget får du innsikt i hvordan vi utvikler oss fra barndom til alderdom, og hvordan velferdsstaten skal bidra til å dekke de behovene vi har i alle faser av livet. I løpet av året blir du blant annet kjent med temaer som oppvekst, alderdom, menneskerettigheter, sosial ulikhet, kriminalitet, rusmisbruk og velferdsstatens fremtid. Samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder er også et fokus i faget, og i tillegg vil du lære å skrive drøftende, vitenskapelige tekster ved hjelp av teori og aktuelt nyhetsstoff. Faget er ellers preget av gruppeoppgaver, metodeprosjekter, diskusjoner og individuelt arbeid.

Sammen med faget Sosiologi og sosialantropologi gir sosial kunnskap fordypning innenfor programområdet Språk, samfunn, økonomi.

Psykologi

Psykologi er studiet av menneskets adferd og mentale prosesser. Psykologi 1 (Vg2) er strukturert i ulike hovedområder som må ses i sammenheng med Psykologi 2 (Vg3). 

Psykologi 1 gir en grunnleggende innføring i det moderne psykologifagets historie og utvikling. Du vil bli kjent med det teoretiske grunnlaget som blant annet utforsker følgende problemstillinger: Hvordan oppstår individuelle forskjeller blant mennesker, og hvilken betydning har arv og miljø for utviklingen? Hva hemmer eller fremmer læring? Kan hukommelse og glemsel ha noe å si for læring? Hvordan påvirkes bevissthet og adferd av kroppens nerve- og hormonsystem? Du vil dessuten også lære om helse og livskvalitet, og hvordan vår psykiske helse påvirkes av den tiden vi lever i.

Psykologi 1 og Psykologi vil bli tilbudt annethvert år slik at man kan få fordypning innenfor programområdet språk, samfunn og økonomi.

Samfunnsfaglig engelsk

I dette faget har vi fokus på historie, politikk, økonomi og sosiale forhold i Storbritannia, USA og relevante engelsk-språklige land. Emnene belyses via fagtekster, skjønnlitterære tekster, dokumentarer og filmer - også knyttet til aktuelle hendelser i nyhetsbildet. Det er både muntlig og skriftlig karakter i faget.

Samfunnsfaglig engelsk og faget internasjonal engelsk vil bli tilbudt annethvert år slik at man kan få fordypning innenfor programområdet språk, samfunn og økonomi.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om forskjellen mellom offentlig og privat næringsliv, og om hvordan foretak etableres, drives og utvikles i takt med samfunnsendringer. Opplæringen skal gi forståelse for fagområder som ledelse, finansiering, markedsføring, bærekraft, forretningsutvikling, innovasjon, forskning, politikk, partssamarbeid og lovverk i den anerkjente ‘norske modellen’. Faget skal gi særlig innsikt i innovasjonsteori og ledelse, og hva dette betyr for utvikling og verdiskaping i samfunnet. Videre skal faget gi kompetanse om næringslivets internasjonale markedsmuligheter og rolle i internasjonal økonomi og samfunnsutvikling.  

Opplæringen skal legge til rette for bruk av ulike læringsarenaer og stimulere til samarbeid med arbeids- og næringsliv. Faget har flere gjesteforelesere fra næringsliv og virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge med flere). 
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 vil bli tilbudt annethvert år slik at man kan få fordypning innenfor programområdet språk, samfunn og økonomi.

Veien videre

Med studiespesialisering får du generell studiekompetanse, og kan søke de fleste studier ved høyskoler og universiteter i Norge og i utlandet.

Eksempler på hva du kan bli:

 • sykepleier, lege eller veterinær
 • ingeniør, jurist eller økonom
 • lærer, psykolog eller journalist
 • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Husk at noen studier kan ha spesielle opptakskrav. Dette bør du sjekke før du velger fag.  

Du finner søknadsfrister og -krav på samordnaopptak.no

Slik søker du

Du søker opptak gjennom vigo.no

Søknadsfristen er 1. mars hvert år (1. februar for fortrinnsrett/individuell vurdering). 

Du må søke opptak hvert år.

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling for studiespesialiserende

Fag- og timefordeling for studiespesialiserende
Fag Vg1 Vg2 Vg3
Engelsk 5 uketimer
Fremmedspråk 4 uketimer 4 uketimer
Geografi 2 uketimer
Historie 2 uketimer 4 uketimer
Kroppsøving 2 uketimer 2 uketimer 2 uketimer
Matematikk 1P/1T 5 uketimer
Matematikk 2P eller Matematikk R1/S1 3 uketimer eller 5 uketimer
Naturfag 5 uketimer
Norsk 4 uketimer 4 uketimer 6 uketimer
Religion 3 uketimer
Samfunnskunnskap 3 uketimer
Programfag 5 uketimer 5 uketimer
Programfag 5 uketimer 5 uketimer
Valgfritt programfag 5 uketimer 5 uketimer
Sum timer 30 30/32 30