Hverdagslivstrening

Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av undervisningen i en ordinær klasse, undervises individuelt eller i mindre grupper i de allmenn praktiske klassene.

Hovedmål

 • Forberede til et meningsfylt arbeid/aktivitetstilbud etter endt skolegang
 • Bli mest mulig selvhjulpen i dagliglivets aktiviteter
 • Utvikle den enkeltes sosiale kompetanse
 • Vedlikeholde og utvikle faglige ferdigheter og kunnskaper

Utvikle og bruke alternativ og supplerende kommunikasjon, også med aktuelle hjelpemidler, som for eksempel tegn til tale, pictogrammer, bliss, bilder og talemaskin
Det er en overordnet målsetting å legge tilrette for et liv med størst mulig grad av deltagelse, selvstendighet, mestring og livskvalitet for den enkelte. Det lages helhetlig individuelt tilrettelagt tilbud som konkretiseres i en Individuell Opplæringsplan (IO-plan).

Utgangspunktet for den enkelte elevs IO-plan vil alltid være elevens egne ressurser, forutsetninger og behov.

Undervisningstid

 • 30 undervisningstimer per uke
 • 6 undervisningstimer per dag, fra kl 08.30 - 14.00
 • Elevene følger skolens skolerute

Personale

 • Spes.ped.-koordinatorer
 • Faglærere og spesialpedagoger
 • Fagarbeidere og elevassistenter
 • Lærlinger

Læreplan

Skolen følger egen læreplan for Opplæringsprogrammet Tilrettelagt Individuell opplæring som tar utgangspunkt i Kunnskapsløftet.

Utplassering/aktivitetstilbud

Det er skolens mål at elevene etter endt skolegang har en jobb eller et aktivitetstilbud å gå til
Elevene skal om mulig få anledning til å prøve ut flere arbeidsplasser/aktivitetstilbud for å finne det beste tilbudet
Utplasseringen vil så godt som mulig tilpasses den enkelte elevs ønsker og interesser, behov for assistent og spesiell tilrettelegging

Tverretatlig samarbeid

Mange av elevene vil ha utbytte av at det er opprettet en ansvarsgruppe som jobber sammen til beste for eleven. Skolen er en viktig deltaker i dette arbeidet.
PP-tjenesten er en sentral medspiller i både ansvarsgruppen og i det daglige arbeidet rundt eleven på skolen.