Forberedende kurs for minoritetsspråklige

Dette er et 1-årig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Målet med opplæringa er å forberede elevene til ordinær Vg1, styrke norskkunnskapene og forbedre mulighetene deres for å fullføre videregående opplæring.

Trykk her for å lese mer på vilbli.no

Lillesand vgs er en skole med stort mangfold, og elevene på forberedende kurs deltar aktivt i skolehverdagen. Vi legger stor vekt på å skape et godt læringsmiljø. Norskopplæringa har en sentral plass i alle fag, men dette er ikke et utvidet norskkurs. Opplæringen er fordelt på seks forskjellige fag. På forberedende kurs blir det ikke gitt årstimer formell vurdering i form av tallkarakterer, men elevene får fortløpende vurdering gjennom skoleåret. 

Det blir undervist i følgende fag

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag
  • Kroppsøving

Det er viktig å være oppmerksom på at

  • forberedende kurs gir grunnlag for å søke alle utdanningsprogram på Vg1,
  • skoleåret regnes som et år 0, og eleven bruker derfor ikke av retten sin til videregående opplæring,
  • målgruppen er primært elever som har kommet til Norge i ungdomsskolealder, har kort botid i Norge og for dårlige norskkunnskaper til å kunne søke ordinær Vg1,
  • søknadsfrist til forberedende kurs er 1. februar.