Utlånsreglement for Lillesand Videregående skole

Generelt

Dette reglementet gjelder for alle elever ved Lillesand Videregående skole og omfatter det skolen definerer som læremidler i boklistene. Reglementet gjelder også andre lånere, som f.eks. privatister, som får låne skolens læremidler. Privatister har ikke krav på lån av bøker, og får kun låne hvis det er tilstrekkelig med eksemplarer igjen etter utlevering til skolens elever.

Utlån

Ved skolestart får elevene låne de skolebøkene de trenger. Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt. Eleven skal skrive navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på etikett på forsiden på de bøkene som har det). Dette er for å forhindre at bøker forbyttes.

Hvis boka blir skadet eller det oppdages andre skader på bøkene, skal eleven straks melde fra til utlånsansvarlig, slik at det kan vurderes om eksemplaret må erstattes av eleven eller ikke. Det kreves ikke erstatning for normal slitasje.

Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart.

Det er ikke tillatt å notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene.

Alle bøkene skal leveres tilbake til utlånsansvarlig ved slutten av skoleåret. Dette gjelder også for bøker som skal brukes over flere skoleår.

Erstatning ved tap/skade

Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte, må regne med å erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen.

Skolen kan kreve tapet erstattet etter alminnelige erstatningsregler [1]. Erstatningen vil som hovedregel være gjenanskaffelsesprisen for boken/bøkene. Skolen må i det enkelte tilfelle vurdere om vilkårene for å kreve erstatning er tilstede.

Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso.

En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt.