Elevrådet

Det er lovfestet at alle videregående skoler skal ha et elevråd.
Elevrådet jobber med blant annet læringsmiljø, arbeidsforhold og velferdsinteressene til elevene. Dette er for å sikre elevenes medvirkning i skolehverdagen. Elevrådet gir elevene større gjennomslagskraft, og det er deres oppgave å representere elevene ovenfor skoleledelsen.

Tillitselev

Ved starten av skoleåret skal hver klasse velge en tillitselev og en varatillitselev. Klassens tillitselever er en del av skolens elevråd og representerer sin klasse der. Tillitseleven er også klassens representant overfor lærere og skoleledelse. Det er viktig at vedkommende tar med seg saker fra klassen til elevrådet. Alle tillitsvalgte må bidra til at informasjon fra elevrådet blir gjort kjent for resten av elevene på skolen. 

Tillitselevenes oppgaver:

  • Legge til rette for klasseråd/klassens time
  • Representere klassen sin
  • Møte på elevrådsmøter
  • Følge opp miljøet i klassen og i klasserommet

Elevrådsstyret

Elevrådet administreres av et elevrådsstyre bestående av en leder, nestleder, sekretær og et antall styremedlemmer med ulike ansvarsområder. Elevrådsstyret kaller inn til elevrådsmøter og kan forberede saker til elevrådet. Ellers styret har hovedansvar for aktiviteten i elevrådet og for at vedtak i elevrådet følges opp.

Ansvar og funksjoner

Elevrådsleder er leder for både elevrådet og elevrådsstyret. Lederen er øverste ansvarlige for at det er aktivitet i elevrådet, og at vedtakene i elevrådet følges opp. Elevrådslederen er elevrådets ansikt og stemme både innad på skolen og utad.

Nestleder er elevrådslederens høyre hånd, og deler ansvaret med lederen. Nestlederen er leders stedfortreder, når hen ikke kan stille opp.

Sekretær holder orden på møteinnkallinger og referater fra møtene i elevrådet og elevrådsstyret.

Andre ansvarsområder fordeles på styremedlemmene.

Saker for elevrådet

Det er ingen begrensninger på hva elevrådet kan arbeide med. Alt som engasjerer elevene er gode elevrådssaker, enten det handler om varetilbud i kantina, lærernes undervisningsmetoder eller rettferdighet i verden. Elevrådssakene må ikke nødvendigvis handle om skolen. En god elevrådssak er:

  • Konkret – det er lett å forstå hva man skal gjøre
  • Gjennomførbar ­– det er mulig å få det til før man er ferdig med skoleåret
  • Målbar – det er mulig å se resultater i etterkant