Elevundersøkelsen på Lillesand vgs i uke 46-48

Alle videregående skoler gjennomfører hver høst elevundersøkelsen. På Lillesand vgs gjør vi dette i ukene 46-48. Undersøkelsen er frivillig å ta og helt anonym. Resultatene av denne er viktige i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid. Vedlagt er informasjon til foresatte til de av våre elever som er under 18 år. Ta kontakt med skolen dersom du lurer på noe rundt dette.

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen

Hva er formålet med Elevundersøkelsen?

Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen.
Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige
utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø.

Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Utdanningsdirektoratet publiserer statistikk fra Elevundersøkelsen på www.udir.no.

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Det er frivillig for elevene å svare på Elevundersøkelsen. Elevene kan også hoppe over
spørsmål de ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når elevene svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret personopplysninger om
dem. Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for at alle personopplysningene behandles i tråd med
personvernregelverket. Vår databehandler Conexus drifter det tekniske i undersøkelsen for
Utdanningsdirektoratet, og de må følge samme regelverk.

Elevene oppgir ikke navn, og det er ikke knyttet personnummer til svarene. Når eleven har svart
på undersøkelsen, brytes koblingen mellom påloggingskoden/-lenken til eleven og det eleven
har svart. Det er derfor vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen. I noen
få tilfeller (eksempelvis ved små skoler), kan det likevel være en risiko for at noen kan
gjenkjenne hvem som har svart hva. Derfor har Utdanningsdirektoratet svært strenge regler for
visning av resultater fra undersøkelsen til skolen, skoleeier og de statlige
utdanningsmyndighetene. Resultater fra undersøkelsen skal ikke publiseres på en måte som
gjør det mulig å gjenkjenne elevenes svar. Svarene oppbevares så lenge det er nødvendig.

I de tilfeller Utdanningsdirektoratet leverer ut svarene til forskning, må forskerne følge
direktoratets regler for behandling av personopplysninger og taushetsplikt, og de må
underskrive en taushetserklæring.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i Elevundersøkelsen er
personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav g, hvor det
supplerende nasjonale rettslige grunnlaget er forskrift til opplæringsloven § 2-3 og forskrift til
privatskoleloven § 2-3.

Elevene kan ikke kreve innsyn i, retting i eller sletting av svarene, fordi svarene ikke kan knyttes
direkte til eleven.

Rettslig grunnlag for forskning, statistikk og lagring i arkiv er personvernforordningen art. 6 nr.
1 bokstav e og art. 9 nr. 2 bokstav j. Personopplysningsloven §§ 8 og 9 er det supplerende
nasjonale rettsgrunnlaget.


Har du spørsmål?

For mer informasjon kan du ta kontakt med skolen eller Utdanningsdirektoratet.
Kontaktinformasjon til Utdanningsdirektoratet:
Telefon: +47 23 30 12 00
E-post: post@udir.no
Du finner også mye informasjon på www.udir.no/undersokelser. Spørsmål om personvern kan rettes til Utdanningsdirektoratets personvernombud på: personvernombud@udir.no
Datatilsynet er klageinstans for behandlingen av personopplysninger i Elevundersøkelsen. Du finner mer informasjon på: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/klage-til-datatilsynet/

 

Informasjon til foreldre om Elevundersøkelsen, PDF, udir.no

Til toppen